Privacy verklaring

Tuinhuis.nu is een onderdeel van Willers Architectuur en gebruikt dan ook de zelfde privacy verklaring als Willers Architectuur:

 

Willers Architectuur, gevestigd op Stadhuisplein 13U01, 3012Ar Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Stadhuisplein 13U01, 3012AR Rotterdam, +31 10 22 35 321, www.willersarchitectuur.nl, info@willersarchitectuur.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Willers Architectuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk van u verwerken:
(Zakelijke) NAW gegevens Voor- en achternaam – Geslacht – Functie – Telefoonnummer – E-mailadres

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens:
Nieuwsbrief: Wij versturen een digitale nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over architectuur, hieraan gerelateerde onderwerp en onze projecten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij verwerken hiervoor uw e-mailadres en, indien door u opgegeven, uw bedrijfsnaam en voor- en achternaam. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u de gegevens kan inzien en wijzigen en een link waarmee u zich kunt afmelden.
Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

–  om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening;
–  om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
–  om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
–  om u te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten
(bijvoorbeeld via e-mail, uitnodigingen voor evenementen, nieuwsbrieven en ons jaarboek).

Sollicitaties: Om te besluiten over het al dan niet aannemen van een sollicitant of om een sollicitatiebrief te beantwoorden verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam, E-mailadres, Woonplaats, Geslacht, Geboortedatum (indien verstrekt)
Indien de sollicitant de functie niet heeft gekregen, worden zijn gegevens uiterlijk 2 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. Indien de sollicitant hiervoor toestemming geeft kunnen zijn gegevens langer worden bewaard voor het geval er een andere functie vrijkomt. Hiervoor hanteren wij een periode van 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure.

Geautomatiseerde besluitvorming
Op basis van geautomatiseerde verwerkingen neemt Willers Architectuur geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Willers Architectuur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Willers Architectuur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Willers Architectuur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan andere partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Willers Architectuur blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en Google Analytics
De website van Willers Architectuur gebruikt alleen technische en functionele cookies. Deze cookies worden door de dienst Google Analytics gebruikt om de statistieken bij te houden van onze website. Dit wordt gedaan door het bedrijf Google. Lees hier meer over het privacybeleid van Google. https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/. De statistieken laten het bezoek- en klikgedrag op de website zien. Hiermee optimaliseren wij de informatie die op de site te zien is. Deze gegevens worden door Willers Architectuur niet aan derden verstrekt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Willers Architectuur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@willersarchitectuur.nl.

Willers Architectuur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Willers Architectuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@willersarchitectuur.nl.